Niekonwencjonalne metody nauczania – lekcje nie muszą być nudne!   

Na temat procesu kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się przez całe życie można coraz więcej usłyszeć w środkach masowego przekazu. Podnoszenie kwalifikacji w dorosłym życiu służy nie tylko dobru jednostki, ale także ogółowi społeczeństwa, które czerpie na co dzień z kompetencji zawodowych danej osoby.

Szczególnie istotne rezultaty nauki przez całe życie można zaobserwować w kluczowych obszarach, takich jak chociażby szkolnictwo. Nauczyciel podchodzący do swojego zawodu w sposób profesjonalny i odpowiedzialny wymaga poszerzania umiejętności nie tylko od uczniów, ale przede wszystkim od siebie samego. Otwarty na niekonwencjonalne metody nauczania pedagog może być autorem interesujących i wartościowych z perspektywy ucznia lekcji. Za sprawą dobrych rezultatów i wzmożonej ciekawości wychowanków nauczyciel zyskuje motywację do opracowywania nowych scenariuszy zajęć i wytężonej pracy nad samym sobą. Z kolei angażujące uwagę zajęcia mają bezpośrednie przełożenie na poziom nabytej wiedzy i umiejętności. Ustawiczne kształcenie nauczycieli odbywa się zatem z korzyścią dla wszystkich.

Zalety niekonwencjonalnych metod nauczania dla ucznia:

  • lepsze możliwości rozwoju – nowoczesne metody nauczania cechuje różnorodność, która pozwala rozwiać nudę i zmęczenie;
  • efektywniejsze wykorzystanie czasu w szkole – dobrze przeprowadzona i przeżyta lekcja sprawia, że uczeń nie musi tak wiele uczyć się w domu; wystarczy krótka powtórka przed kolejnymi zajęciami, aby być w pełni przygotowanym do lekcji;
  • odkrycie nowych pasji – odpowiednie przedstawienie tematu przez nauczyciela pozwala na rozwinięcie u uczniów prawdziwej pasji i zainteresowania danym zagadnieniem;
  • skuteczniejsza nauka – lepsze zapamiętanie materiału omówionego na lekcji za sprawą interesujących i przystępnych metod nauczania.

Oto korzyści, jakie z niekonwencjonalnych metod nauczania czerpie nauczyciel:

  • wyższy poziom satysfakcji zawodowej – interesujące zajęcia lekcyjne pozwalają kształtować zaangażowanych i ambitnych uczniów, co daje satysfakcję i wyższy poziom motywacji nauczycielowi;
  • usprawnienie pracy – sięganie po nowoczesne metody nauczania umożliwia sprawniejsze i skuteczniejsze przekazanie wiedzy uczniom;
  • większe możliwości rozwoju – za sprawą specjalistycznych szkoleń i kursów;
  • lekcja staje się dynamiczna – z tego też powodu staje się ciekawsza nie tylko z punktu widzenia ucznia, ale też nauczyciela; zajęcia są przeżyciem pełnym fascynujących momentów; czas spędzany w sposób pasjonujący przemija znacznie szybciej, nie jest nudny i uciążliwy, a przyjście do pracy wiąże się z pozytywnym doświadczeniem.

Metodyka – szkolenia

W trakcie poszczególnych szkoleń organizowanych przez Orke.pl nauczyciel zdobywa praktyczną wiedzę na temat wdrażania niekonwencjonalnych metod pracy z uczniami. Wśród godnych polecenia modułów warto wymienić szkolenie pt: „Aby język giętki powiedział wszystko…” – kształtowanie świadomości językowej uczniów. Kurs został przygotowany z myślą o nauczycielach języka polskiego lub obcego w klasach 4-6 szkoły podstawowej, jak również w szkołach gimnazjalnych.

Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi do przeprowadzenia interesujących zajęć z języka ojczystego lub obcego. Nauczyciel, za sprawą kursu wie, w jaki sposób skutecznie poszerzać świadomość językową uczniów. Potrafi też opracować projekt, który zaangażuje w niekonwencjonalne działania promujące język polski społeczność szkolną.

Szkoleniem, które ułatwi wprowadzenie wychowanków w świat kultury i sztuki jest moduł „Rozumiem świat – uczeń jako odbiorca i interpretator tekstów kultury”. Dzięki niemu, nauczyciel analizuje wymagania programowe w kontekście kształcenia umiejętności interpretacji tekstów kultury, w tym literatury i sztuki. Potrafi też trafnie dobrać teksty kultury przeznaczone na zajęcia do wieku i możliwości uczniów. Dzięki szkoleniu, pedagog wie, na czym polega czteroetapowy model pracy z tekstem. W interpretacji tekstów kultury posługuje się w sposób biegły metodą przekładu intersemiotycznego.

Równie interesująco prezentuje się program szkolenia pt: „Szkolny doradca zawodowy jako innowator nowoczesnej edukacji”. Dzięki temu modułowi, pedagog wspiera rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole. Potrafi posługiwać się zestawem nowoczesnych narzędzi doradztwa edukacyjno-zawodowego. W swojej codziennej pracy z uczniem wykorzystuje m.in. Kwestionariusz Dojrzałości do Planowania Kariery. Za jego pomocą może w kompleksowy sposób pomagać w zaplanowaniu ścieżki zawodowej danego ucznia.

Doskonałym uzupełnieniem szkolenia jest kurs pt: „Jak przygotować uczniów do niewiadomego? – zawody przyszłości”. Dzięki niemu, nauczyciel poznaje zawodów aktualnie istniejące i te prognozowane, czyli tzw. zawody przyszłości. Pedagog zdobywa wiedzę na temat zjawisk gospodarczych, technologicznych, a także ich skutków społecznych. Uczestnik szkolenia uczy się kreowania skutecznych rozwiązań dla uczniów – przyszłych uczestników globalnego rynku pracy. Dzięki temu wie, w jaki sposób wykształcić w uczniach otwartą postawę na zmiany płynnie zachodzące na rynku pracy. Pedagog zdobywa wiedzę niezbędną do podnoszenia motywacji uczniów, a tym samym ich lepszego przystosowania do wymagań pracodawców.

Więcej na temat niekonwencjonalnych metod nauczania, a także bogatego wachlarza szkoleń dla nauczycieli można dowiedzieć się, wchodząc na stronę http://orke.pl/szkolenia/?category=nauczyciel-metodyka.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *